Słownik pojęć

Słownik pojęć


Automatyka pogodowa - urządzenia regulujące produkcję i dostawę ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej.

Biomasa - rodzaj ekologicznego paliwa (np. drewniane zrębki) pochodzącego z roślin.

Centralne ogrzewanie (c.o.) - ciepło dostarczane na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) - woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym.

Dostawca ciepła - przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmujące się produkcją i dostawą energii cieplnej.

Efekt cieplarniany - zjawisko globalnego ocieplenia klimatu.

Funkcjonalność węzła cieplnego - węzeł jednofunkcyjny może działać na potrzeby centralnego ogrzewania. Węzeł dwufunkcyjny może działać na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

GJ (gigadżul) - jednostka służąca do pomiaru ilości energii cieplnej.

Grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

Grzejnik - element układu grzewczego służący do ogrzewania pomieszczeń (potocznie kaloryfer).

Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

Kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Kolektor słoneczny - urządzenie służące do produkcji energii cieplnej przy pomocy promieni słonecznych.

Licznik ciepła (ciepłomierz) - urządzenie do pomiaru ilości ciepła. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania pomiędzy dostawcą a odbiorcą.

Moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.

Moc cieplna zamówiona - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -16ºC), która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych i prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

MW (megawat) - jednostka mocy cieplnej.

Nielegalny pobór ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła lub z pominięciem licznika ciepła.

Nośnik ciepła - gorąca woda lub para zwana też czynnikiem grzewczym.

Obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

Odbiorca - każdy, kto pobiera energię cieplną na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem ciepłowniczym.

Odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Opłata za ciepło - stała - za zamówioną moc cieplną oraz za usługi przesyłowe, pobierana przez 12 miesięcy w roku, a naliczana jako iloczyn mocy zamówionej oraz stawki dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło - zmienna - za ciepło oraz za usługi przesyłowe, ponoszona w okresie faktycznego poboru ciepła, a naliczana jako iloczyn ilości dostarczonego ciepła wg odczytów wskazań licznika oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Perlator - rodzaj końcówki kranu zwiększający optycznie strumień wody poprzez jej napowietrzenie. Zgodnie z danymi producentów, perlator potrafi oszczędzić od 15% do 60% wody.

Podzielnik ciepła - urządzenie zamontowane na grzejnikach, służące do podziału kosztów ciepła, pomiędzy poszczególnych lokatorów budynku mieszkalnego.

Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Rura preizolowana - rura składająca się z rury stalowej umieszczonej w osłonie z pianki poliuretanowej pełniącej rolę izolacji cieplnej.

Sieć ciepłownicza (ciepłociąg) - ciepłociąg służy do przesyłania i dystrybucji ciepła w postaci gorącej wody lub pary, z kotłowni do węzłów cieplnych.

Taryfa dla ciepła - zbiór cen i stawek opłat opracowany zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne.

Termomodernizacja - działania polegające na docieplaniu budynków, wymianie okien lub modernizacji systemów grzewczych.

Termostat (zawór grzejnikowy) - przyrząd służący do regulacji temperatury grzejnika. Termostat automatycznie reguluje ilość ciepła dostosowując temperaturę w pomieszczeniu do potrzeb użytkownika.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) - URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą Prawa Energetycznego zastępując mechanizmy rynkowe.

Warunki obliczeniowe - obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego, określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło oraz normatywną temperaturę ciepłej wody.

Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Wodomierz - urządzenie mierzące zużycie wody. Jednostką miary wodomierza jest m3 (metr sześcienny).

Zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

Zład - ilość wody w sieci ciepłowniczej.

Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.