Fundusze unijne

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.6 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Tytuł projektu:

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” realizowanego przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku.

Beneficjent:

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych o mocy 16,84 MW w paliwie na terenie działki nr 291/9 przy ul. Słonecznej w Słupsku. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródła Wysokosprawnej kogeneracji Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Oś Priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmuje budowę nowego źródła wytwórczego dla energii cieplnej i elektrycznej, opartej na układzie kogeneracji o mocy 16,84 MW w paliwie zasilanym gazem ziemnym GZ-50 z wykorzystaniem dwóch silników spalinowych Jenbacher J624. Projektowane źródło będzie produkować energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną, ze sprawnością spełniającą wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Suma mocy cieplnej i elektrycznej wyniesie 16,84 MW, z tego 8,42 MWt będzie przeznaczone na produkcję energii cieplnej i 8,42 MWe na wytworzenie energii elektrycznej.

Cel projektu:

Celem projektu jest budowa nowej jednostki wytwarzającej energię cieplną i elektryczną z systemu kogeneracji gazowej, co ma przyczynić się do redukcji emisji CO2 i pyłów, a tym samym realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarze miasta Słupska.

Planowane efekty:
Wskaźniki rezultatu realizacji projektu Jednostka Wartość
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 162 034
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych tCO2/rok 59 984
Wskaźniki produktu wytworzonych w wyniku realizacji projektu Jednostka Wartość
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW 16,84
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji szt. 1
Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 80.712.179,34 PLN.
Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi 65.559.658,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich udzielony w formie dofinansowania na realizacje projektu jest w wysokości 36.784.433,76 PLN.

Wysokość wydatków kwalifikowanych oraz kwota dofinansowania uległy zwiększeniu na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 4 sierpnia 2022r. do umowy o dofinansowanie POIS.01.06.01-00-0015/18 z dnia 31 grudnia 2018r.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości:

W celu ułatwienia informowania IZ POIiŚ o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, został utworzony specjalny mechanizm sygnalizacyjny.
Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez:

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.